Movie Release Calendar

Movie Release Calendar 2079

Baishak

Jestha

Ashad

Shrawn

Bhadra

Ashwin

Kartik

Mangshir

Poush
Date Title Director Cast Type
2079-9-29 Gunjan Asta Maharjan Sara Shirpaili, Saroj Khanal, Hiuwala Gautam, Kabir Khadka, Kanchan Chalise Feature Film

Falgun
Date Title Director Cast Type
2079-11-19 Parastri Suraj Pandey Koshish Chhetri, Gaurav Bista, Shilpa Maskey, Aashant Sharma Feature Film